Logowanie

Regulamin sklepu internetowego

Wstęp

 1. Sklep internetowy pod adresem www.salemserwis.pl prowadzi firma P.H.U. SALEM SERWIS z siedzibą w Ostrowcu Św., adres 27-400 Ostrowiec Św., ul.Noskowskiego 7 .
 2. Adres do korespondencji : P.H.U. SALEM SERWIS 27-400 Ostrowiec Św., ul.Noskowskiego 7 .
 3. Podstawa działalności : wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, pod numerem ewidencyjnym 19535/10 w dniu 2010-07-27.
 4. Firma jest legalnym podatnikiem podatku VAT. Podstawa : Potwierdzenie Zarejestrowania Podmiotu Jako Podatnika VAT UE(VAT-5) wystawione w dniu 04-08-2010 przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. Nadany numer NIP : 6611483456
 5. Nadany przez Urząd Statystyczny w Kielcach, w dniu 02.08.2010 numer REGON :  260404902.
 6. Administratorem danych osobowych jest firma P.H.U. SALEM SERWIS z siedzibą w Ostrowcu Św., adres 27-400 Ostrowiec Św., ul.Noskowskiego 7.
 7. Regulamin określa zasady realizowania sprzedaży towarów i usług w sklepie internetowym.

Oferowane produkty i usługi

 1. Sklep internetowy prowadzi następujące usługi: (1) sprzedaż towarów i usług (produktów), będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.salemserwis.pl, e-maila lub telefonu (sprzedaż internetowa).
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firma P.H.U. SALEM SERWIS.
 3. W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia. Do umowy tej mają zastosowanie przepisy "Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny".
 4. Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym składa się z kroków:
 • wybranie produktów,
 • złożenie zamówienia,
 • zapłata za towar/usługę,
 • wysyłka towaru lub realizacja usługi.

W przypadku płatności w terminie lub wysyłki za pobraniem, płatność następuje przy lub po odbiorze towaru/usługi.

Składanie zamówienia

 1. Klient może złożyć zamówienie dotyczące sprzedaży internetowej. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje dwa e-maile: pierwszy jest potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego, drugi zawiera ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia, w szczególności określenie ostatecznych kosztów wysyłki jeśli system automatycznie nie może ich określić. Informacja o cenie podawana na stronie www.salemserwis.pl ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - od momentu otrzymania przez klienta drugiego maila w toku przyjmowania zamówienia zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stronie internetowej sklepu, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu. 
 2. W przypadku sprzedaży internetowej drugi e-mail może być poprzedzony telefonicznym potwierdzeniem. Jeżeli uzyskanie kontaktu telefonicznego z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia nie będzie możliwe, może zostać ono anulowane lub wstrzymane w realizacji.
 3. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.salemserwis.pl, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 4. Ceny ostateczne produktów/usług są przesyłane do klienta, każdorazowo po akceptacji zamówienia przez sprzedawcę, celem akceptacji przez Klienta. Akceptacja ceny ostatecznej może być potwierdzona ustnie lub pisemnie. W przypadku stałych klientów nie jest wymagana akceptacja.
 5. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia zamówione produkty są dostępne w magazynie firmy lub u dostawców. Informacje o produktach dostępnych w sklepie internetowym nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec firmy P.H.U. SALEM SERWIS.
 6. Zamówienia złożone przez jednego Klienta na więcej niż dwie sztuki tego samego produktu mogą zostać przez firmę realizowane na indywidualnie uzgodnionych warunkach.
 7. Klient uiszcza cenę za zamówione produkty: przy sprzedaży internetowej gotówką w momencie odbioru lub przelewem bankowym, przy pomocy płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym eCard przed dostawą.

Dostawa i termin dostawy

 1. Termin realizacji zamówienia zależny jest od dostępności towaru/usługi i od sposobu dostawy.
 2. Dostawy towarów do Klienta realizowane są za pomocą :
 • Poczta Polska,
 • UPS,
 • DHL.

Sposób dostawy określa Klient. Jeśli wybrany sposób dostawy nie jest możliwy, firma P.H.U. SALEM SERWIS proponuje inną formę dostawy adekwatną do zamówienia.

Gwarancja, Reklamacje i Zwroty

 1. Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu.
 3. W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać: w autoryzowanych serwisach producentów poszczególnych produktów wskazanych w kartach gwarancyjnych,  gdzie można uzyskać także informacje o sposobie odsyłania reklamowanego towaru i składaniu reklamacji.
 4. Klient zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania produktu. Zwracany produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu. Szczegółowe warunki odstąpienia od umowy są określone w Ustawą z 2 marca 2000 r. „O ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”. Koszty odesłania towaru oraz cena wykonanych na życzenie Klienta usług dodatkowych, w tym dostawy nie podlegają zwrotowi. 
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec: (1) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, (2) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, (3) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Pozostałe

 1. Firma zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych produktach.
 2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Firmę wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".
 4. Szczegółowe czynności związane z realizacja usług w sklepie internetowym, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralna cześć regulaminu.
 5. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.
 7. Wszystkie ceny podane na stronie www.salemserwis.pl są jedynie cenami informacyjnymi i mogą różnić się od cen przesłanych klientowi po akcepacji przez sprzedawcę, złożonego zamówienia. Ceny podane na stronie www.salemserwis.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.